Best 25 Gujarati book pdf

Best Gujarati book pdf : નમસ્તે દોસ્તો અહિં તમને નીચે આપેલી તમામ gujarati book pdf download free માં મળશે ધન્યવાદ

આ પણ જૂઓ : Best Hindi PDF Book Free

Best Gujarati book pdf
Best Gujarati book pdf

Best Gujarati book pdf List

(1) Internet general knowledge pdf download (ઈન્ટરનેટ સામાન્ય જ્ઞાન)

(2) Atrocity Act general knowledge pdf download (એસ્ટ્રોસિટી એક્ટ )

(3) computer basic knowledge pdf in gujarati ( કોમ્પ્યુટર સામાન્ય જ્ઞાન )

(4) krishi vidya knowledge pdf in gujarati (કૃષિ વિદ્યા બુક)

(5) Gujarat General Knowledge Book (ગુજરાત જનરલ નોલેજ બુક)

(6) History of Gujarat pdf in gujarati (ગુજરાતનો ઇતિહાસ)

(7) History of Gujarat Questions asked in last 10 years (ગુજરાતનો ઇતિહાસ છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં પુછાયેલ પ્રશ્નો)

(8) Gujarat Police Act pdf Book gujarati (ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ)

(9) Gujarat Prohibition Act pdf in gujarati (ગુજરાત પ્રોહીબીશન એક્ટ)

(10) Gujarat general knowledge asked in competitive examination (સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પુછાયેલ ગુજરાત સામાન્ય જ્ઞાન‌‌)

(11) Gujarati literature standard 1 to 5 (ગુજરાતી સાહિત્ય ધોરણ 1 થી 5)

(12) Important questions of Gujarati literature (ગુજરાતી સાહિત્ય ના અગત્યના પ્રશ્નો)

(13) Law of Evidence (પુરાવાનો કાયદો)

(14) Criminal Procedure Code (ફોજદારી કાર્યવાહી નો કાયદો)

(15) Constitution of India (ભારતનું સંવિધાન)

(16) Indian Criminal Act (ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ)

(17) Prevention of Corruption Act (ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ)

(18) Questions and answers from Microsoft PowerPoint (માઈક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ ના પ્રશ્નો અને જવાબ)

(19) Questions and answers from Microsoft Word (માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડ ના પ્રશ્નો અને જવાબ)

(20) Science and technology textbook based questions and answers (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પાઠ્યપુસ્તક આધારિત પ્રશ્નો અને જવાબ)

(21) Celebrating different festivals and days (વિભિન્ન તહેવાર અને દિવસોની ઉજવણી)

(22) Awards given in various fields (વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આપવામાં આવતા પુરસ્કારો)

(23) General knowledge in Gujarati (સામાન્ય જ્ઞાન ગુજરાતીમાં)

(24) Questions and answers asked in Gujarat Geography Exam (ગુજરાતનો ભૂગોળ પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નો અને જવાબો)

(25) List of Indian Chief Ministers 2021 (ભારતીય મુખ્યમંત્રીની યાદી 2021)

આ પણ જરૂર વાંચો

Current Affairs In Gujarati

A to Z Full Form

Gujarati K.G Class